Polisi Peribadi BCB Berhad

BCB Berhad amat menghormati hak peribadi anda sebagai pelanggan kami.

Berhubung dengan itu BCB Berhad telahpun menyediakan Notis Privasi ini untuk memberi panduan kepada anda bagaimana data peribadi anda akan dikutip, proses, guna-pakai termasuk didedahkan, dipindah dan disimpan.

Anda diminta untuk meneliti Notis ini agar anda memahami hak anda berkenaan perkara ini.

Kutipan dan Kegunaan Data Peribadi
Data peribadi anda adalah maklumat yang berkenaan secara langsung atau tidak secara langsung kepada anda.
Semasa urusan anda dengan BCB Berhad, anda mungkin akan diminta untuk memberi data peribadi anda dari semasa ke semasa.

BCB Berhad dan pemberi khidmat pihak ketigan BCB Berhad akan berkongsi menguna-pakai data peribadi anda menurut Notis ini untuk menaik tarak produk dan servis BCB Berhad.

Data Peribadi yang mungkin dikutip oleh BCB Berhad
Semasa urusan anda dengan BCB Berhad, kami mungkin akan meminta data peribadi anda seperti berikut:

Senarai diatas ini tidak sempurnan dimana BCB Berhad berhak menambah suai pada segala masa.

Bagaimana BCB Berhad Menguna-pakai Data Peribadi Anda
Data peribadi anda akan diguna-pakai untuk memproses sebarang urusan anda dengan BCB Berhad.

BCB Berhad mungkin juga akan menguna-pakai data peribadi anda untuk memaklumkan anda produk atau apa-apa peristiwa dan jamuan mereka yang terkini.

Dari semasa ke semasa BCB Berhad mungking akan menguna-pakai data peribadi anda untuk menghantar notis, email, surat atau sms dan apa-apa jenis komunikasi apa jua pun berkenaan sebarang penukaran terma, fasal dan polisi-polisi mereka.

BCB Berhad mungkin juga akan menguna-pakai data peribadi anda untuk tujuan audit dalaman, analisa data dan peyelidikan untuk menambah baik produk, servis dan perhubungan dengan pelanggan.

BCB Berhad mungkin juga akan berkongsi data peribadi anda dengan pemberi perkhidmatan pihak ketiga mereka untuk tujuan yang berkenaan termasuk untuk proses maklumat, penilaian kredit, menunaikan pesanan pelanggan, melaksanakan penyampaian servis, mengurus dan memperbaiki produk dan servis mereka dan unuk peyelidikan pelanggan serta peninjauan kepuasan para pelanggan.

Pelindungan Data Peribadi
BCB Berhad akan mengambil langkah jaga-jaga yang bersesuaian yang termasuk dari segi pentadbiran dan teknikal untuk melindungi data peribadi anda dari sebarang kehilangan, kecurian, salah-guna, dan akses yang tidak diluluskan, pendedahan, pengunaan, penukaran atau dimusnahkan.

Retention of Personal Data and Access
BCB Berhad akan berusaha untuk meyenangkan anda untuk mengemas-kini data peribadi anda. Kami akan menyimpan data peribadi anda untuk masa yang berkenaan dan sesaui untuk mencapai maklumat-maklumat merekan sepertimana yang tertera didalam Notis ini atau apa-apa lanjutan masa sepertimana yang diperuntukan oleh apa jua undang-undang yang berkenaan.

Kamu boleh membantu kami mengemas-kini data peribadi anda dengan menghubungi kami : marketingkl@bcbbhd.com.my

BCB Berhad mempunyai hak untuk menambah-suai atau mengubah Notis ini dari semasa ke semasa. Sebarang penukaran akan dipaparkan dalam tapak web kami.